Bedrijfshulpverlener

Doelgroep
Medewerkers, die zich binnen het bedrijf (gaan) bezig houden met de BHV-taken.  Een specifieke opleiding is niet vereist.
 
Doel
In korte tijd worden de medewerkers de basiskennis en vaardigheden aangereikt om de bedrijfshulpverlening in Uw bedrijf (mede) gestalte te geven. De bedrijfshulpverlening steunt op 4 taakgebieden, namelijk:

·       het verlenen van eerste hulp bij ongevallen

·       beperking en bestrijding van een beginnende brand

·       het begeleiden van een ontruiming van het gebouw

·       communicatie, met andere diensten, zoals brandweer, politie en ambulancediensten

Inhoud van de cursus
De lesstof is geheel overeenkomstig de normen van het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening)

1e dag
EHBO 
 
Vijf taken
Bewustzijnsstoornissen
Ademhalingsstoornissen
Circulatiestoornissen
Stelpen ernstige bloedingen
 
Shock
Wonden steriel afdekken door aanleggen snelverband
Brandwonden
Botbreuken
 
Oogletsel
Meer verwondingen tegelijk
+ praktijkoefening en toets
 
 
2e dag
communicatie/brandbestrijding/ontruiming
 
 
 
communicatie
Melden incident; Hulp van buitenaf
Gevaren bij melden; Communicatiemiddelen
 
 
brandbestrijding
Branddriehoek; Brand en Brandstadia
Blussen; Blusmiddelen en Blustoestellen
Elektriciteitskasten; Gevaarlijke stoffen
Uw taak
 
 
ontruiming
Ontruimingsplan; Procedures
Rol bedrijfshulpverlener bij ontruiming; Oefenen
Gevaren; Vluchtroutes; Noodverlichting
Luchtbehandeling; Rook- en warmte afvoerinstallaties
Liften; Brandweeringang
+ praktijkoefening en toets

Cursusduur/Certificaat
De cursus omvat 2 lesdagen. De lessen worden mondeling verzorgd door ervaren docenten. De lesdata worden in overleg bepaald.

Na het afleggen van een toets krijgt de cursist aan het eind van de cursus een certificaat van deelname. Hiermee kan worden voldaan aan de Arbo-verplichtingen zoals deze voor de BHV-organisatie worden gesteld.

Subsidie/Scholingsaftrek
De meeste ontwikkeling- en opleidingsfondsen (O&O) subsidiëren de BHV-cursus.  Voor meer informatie dient u zich te wenden tot het O&O- of scholingsfonds van uw branche. 

Alle cursussen gegeven en verzorgd door het Logistiek Opleidings Centrum Beringe vallen binnen het wettelijk kader van de ARBO-wet en de voorgeschreven NEN-normen.

Aanmelding

Voor verdere informatie over deze cursus kunt u te allen tijde met ons contact opnemen